تقویم و سررسید دوره ساسانی

تقویم و سررسید دوره ساسانی

از اسناد بسیار کهنی که نشان دهنده کاربرد سررسید رسمی دوران ساسانی(تقویم زردتشتی)نام دارد،که مبدا آن به دوران اشکانی برمی گردد،ارکان تقویم ذکر شده با تقویم هایی که در دوره اشکانی رواج داشت دارای تفاوت هایی می باشد،از جمله این تفاوت ها مبدا تقویم در دوران حکومت سلسله ساسانی،زمان جلوس پادشاه بر تخت سلطنتی بود،و از مبدا ثابت تقویم اشکانی به کار برده نمی شد، و دیگر اینکه زمان اعمال کبیسه در سررسید دوره ساسانی به صورت بلند مدت انجام می شد،از این جهت تنها شباهت این تقویم با تقویم اشکانی فقط در اسامی ماه ها و اسم روزهای هرماه بود.

سررسید دوره ساسانی

و از مهمترین اسنادی که روی آنها تاریخ ثبت شده است و به ما اطلاعات خیلی زیادی از این دوره به ما می دهد،کتیبه های به جای مانده از آن دوران و سکه های ضرب شده در آن دوران و نوشته های مکتوب مربوط به دانشمندان دوره اسلامی است،به غیر از سنگ نوشته ابنون،که در سومین سال از سلطنت شاپور اول ثبت شده است،و در چند نمونه مربوط به دیوار نوشته های دورا-اروبوس اسامی روزها و ماه ها و همچنین تاریخ سال ذکر شده است،در کتیبه با نام بیشاپور با سه مبدا متنوع که به پادشاهی سه نفر از پادشاهان حکومت ساسانی که در مجاورت هم ثبت شده اند تعلق دارد،چنانچه در کتیبه های ذکر شده مبدا سررسید زمان آغاز پادشاهی اولین پادشاه حکومت ساسانی ،در کنار دو پادشاه باقی مانده آورده شده ،کتیبه های متعلق به دیگر پادشاهان ساسانی استفاده از شیوه مبدا شماری از هنگام جلوس هر پادشاه،در دوره های بعدی را مورد تایید قرار می دهد.

این روش به این شرح می باشد که از هنگام جلوس سلطنتی هرپادشاه،در هرزمانی از سال،سال نخست مبدا تازه محسوب می شد،و از این رو اولین نوروز هم زمان تاج گذاری پادشاه تلقی می شد،مبحث دیگری هم که مناقشات زیادی در پی داشت،و نمی توان ماهیت آن را در لابه لای این اسناد جستجو کرد،به آسانی روشن نمی شود،نحوه اعمال کبیسه در این نوع تقویم می باشد،این درحالی هست که برخی اجرای هرگونه کبیسه در گاه شماری دوره ساسانی را به شدت تکذیب می کنند،در حالی که شواهد بسیاری اعمال کبیسه را تایید می کند.

از مهمترین رخ دادهای سررسید در دوره حکومت ساسانی،اعمال یک کبیسه به صورت مضاعف می باشد،به این صورت که دوماه را به سال در عوض یک ماه در دوران سلطنت پیروز اول و در حدود سالهای ۴۶۱میلادی می باشد،در این زمان،وقت اعمال کبیسه یک ماهه،برطبق دوره متوسط ۱۲۰ساله رسیده بود،اما اجرا کنندگان کبیسه برای مقابله با از یاد رفتن اعمال کبیسه یک ماهه ای که در مدت۱۲۰سال بعد رخ وی داد،قبلا کبیسه دیگری را اجرا کردند و در طی این سال دو مرتبه اعمال کبیسه کردند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید